Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN BEATMIXEN.NL

Arnhem:

Artikel 1. Definities

- Contractant 1 hierna te noemen als opdrachtgever.
- Contractant 2 hierna te noemen als Beatmixen.nl

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Deze voorwaarden gelden bij iedere overeenkomst die opdrachtgever en Beatmixen.nl onderling aangaan. Wijzigingen in deze voorwaarden zullen alleen schriftelijk worden overeengekomen.

Artikel 3. Uitvoering van de overeenkomst

Beatmixen.nl verplicht zich het optreden op het overeengekomen tijdstip aan te doen vangen en zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

Opdrachtgever verklaart met de prestaties van Beatmixen.nl als mede met de soort of aard van de overeengekomen prestaties volledig bekend te zijn.

Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan opdrachtgever aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Beatmixen.nl worden verstrekt.

Indien deze gegevens niet tijdig bij Beatmixen.nl bekend zijn, heeft Beatmixen.nl het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan opdrachtgever in rekening te brengen.

Beatmixen.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld - voor welke schade dan ook- voortvloeiende uit het feit dat de verstrekte informatie onjuist of onvolledig was.

Beatmixen.nl is gevrijwaard van alle eventueel bijkomende kosten welke het gevolg zijn van het organiseren van het evenement. Hieronder worden o.a. kosten voor BUMA, SENA en Videma, kosten voor vergunningen, parkeergeld, bepaalde heffingen e.d. gerekend.
Bij het ontbreken van de vereiste vergunningen, die van overheidswegen vereist zijn voor het organiseren van de activiteit, kan opdrachtgever zich niet beroepen op overmacht.

Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat, voor een behoorlijke uitvoering, het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

Indien deze aanpassingen financi�le consequenties tot gevolg hebben, dan zal dit ook vooraf tussen beide partijen worden overlegd.

De locatie waar de apparatuur moet worden opgesteld, dient op een redelijke manier bereikbaar te zijn.

Onder redelijk bereikbaar wordt verstaan: Op de begane grond, binnen loopafstand, met ruime toegang zonder obstakels en (enkele) traptreden.
Indien de locatie zich niet op de begane grond bevindt, dient er een geschikte lift aanwezig te zijn.

Indien er geen lift aanwezig is en het hoogte verschil bedraagt meer als 1 meter, dan zal er een vooraf overeengekomen meerprijs worden berekend.

Tevens dient er in de nabije omgeving van de locatie een parkeerplaats aanwezig te zijn voor een bestelbus of aanhanger met een hoogte van 2,5 meter.
(Dus niet in een parkeergarage!)

De kosten voor parkeergeld zullen aan het eind van het optreden door opdrachtgever aan Beatmixen.nl worden vergoedt. (tenzij anders is overeengekomen).

Het podium of de vloer waar Beatmixen.nl zal optreden moet voldoende ruimte bieden en voldoende stevig zijn om de apparatuur overzichtelijk en op de juiste manier op te kunnen stellen.
In de meeste gevallen is dit ongeveer 5 meter breed en 2 meter diep.
Bij grotere shows worden deze maten vooraf met opdrachtgever doorgesproken.

Elektriciteitsvoorzieningen, dienen te voldoen aan de wettelijke richtlijnen en normen. Om veilig en zeker het optreden te kunnen verzorgen, zijn er minimaal 2 "lege" elektragroepen van 16 amp�re noodzakelijk.
Maar beter is een krachtgroep met rode 16, of 32 amp�re CEE-form stekker.
Deze voorzieningen moeten aanwezig zijn binnen 10 meter vanaf de plaats waar de apparatuur moet worden opgesteld.

Beatmixen.nl verplicht zich ervoor te zorgen dat de apparatuur, rekwisieten en alle andere benodigdheden zich in een goede staat bevinden en voldoen aan de eventuele bepalingen betreffende de veiligheid.

Beatmixen.nl behoudt zich het recht voor medewerking te weigeren aan personen die in het belang van het evenement gebruik zouden willen maken van de geluidsinstallatie of lichtvoorzieningen, zonder dat dit vooraf aan Beatmixen.nl is medegedeeld.

Beatmixen.nl behoudt zich het recht voor een redelijke vergoeding te vragen aan een (extra ingehuurde) act, die zou willen "inprikken" in de geluidsinstallatie, zonder dat daarover vooraf met opdrachtgever overleg is geweest.

Mochten Beatmixen.nl en de ingehuurde act hierover niet tot overeenstemming komen dan behoudt Beatmixen.nl zich het recht voor om medewerking tot inprikken te weigeren.

In geval van bijzondere situaties zoals bijvoorbeeld optreden in de open lucht is opdrachtgever verantwoordelijk voor de afscherming van de apparatuur van Beatmixen.nl en er dienen voldoende garanties te zijn dat de apparatuur niet beschadigd zal raken door weersinvloeden.

De medewerkers van Beatmixen.nl drinken voor en tijdens de uitvoeringen geen alcohol.
Wel hebben zij recht op een redelijk te noemen aantal consumpties tijdens hun aanwezigheid.
Gewoonlijk komt dit neer op ongeveer 2 consumpties per persoon per uur.

De duur van het optreden is vooraf overeengekomen.
Mocht tijdens het optreden extra speelduur gewenst zijn dan dient opdrachtgever dit minimaal een half uur voor de oorspronkelijke eindtijd te verzoeken.
Aan extra speelduur kunnen extra kosten verbonden.
De hoogte hiervan zal ter plaatse worden overeengekomen.

Bij het geproduceerde geluidsniveau zal zoveel mogelijk rekening worden gehouden met de wensen van opdrachtgever.
In geval van geluidsoverlast of hieruit voorkomende problemen ligt de verantwoording volledig bij opdrachtgever.

Voorafgaande aan het optreden moet bij de medewerkers van Beatmixen.nl duidelijk zijn wie er voor de activiteit het aanspreekpunt is.
In geval van onvoorziene omstandigheden voorafgaand of tijdens het optreden dienen de contractanten elkaar onmiddellijk op de hoogte te stellen.

Artikel 4. Offertes

Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend.
De door Beatmixen.nl Drive in Show gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 14 dagen, tenzij anders aangegeven.
De opdrachtgever is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk of per email wordt bevestigd.
De prijzen in de genoemde offertes zijn inclusief BTW, tenzij anders aangegeven. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 5. Overmacht

Indien opdrachtgever de overeenkomst niet nakomt zonder dat er sprake is van een in de wet omschreven overmachtssituatie, dan blijft opdrachtgever het overeengekomen totaalbedrag aan Beatmixen.nl verschuldigd.

Indien Beatmixen.nl de overeenkomst niet nakomt zonder dat er sprake is van een in de wet omschreven overmachtssituatie, dan zal Beatmixen.nl zich naar vermogen inzetten een vervangende drive-in show of act te zorgen.

Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop opdrachtgever en Beatmixen.nl geen invloed kunnen uitoefenen, doch waardoor zij niet in staat zijn hun verplichtingen na te komen.

Opdrachtgever en Beatmixen.nl hebben het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat de nadat opdrachtgever of Beatmixen.nl drive in show haar verbintenis had moeten nakomen.

Gedurende de periode dat de overmacht voortduurt worden de verplichtingen van beide partijen opgeschort.
Indien de periode, waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door beide partijen niet mogelijk is, langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

Artikel 6. Opzegging en annulering

Beide partijen kunnen te allen tijde de overeenkomst schriftelijk opzeggen.
Indien de overeenkomst wordt opgezegd door opdrachtgever heeft Beatmixen.nl recht op annuleringskosten, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Beatmixen.nl zijn toe te rekenen.

Bij annulering door opdrachtgever, zal tot maximaal 24 uur voor het aanvang tijdstip van het optreden, geen annuleringskosten in rekening worden gebracht.
Bij annulering binnen 24 uur voor het aanvang tijdstip van het optreden, zullen alleen de gemaakte kosten in rekening worden gebracht (huur bestelauto ed.).

Artikel 7. Opschorting en ontbinding van de overeenkomst

Beatmixen.nl is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
Tevens als na het sluiten van de overeenkomst, Beatmixen.nl ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen.

Voorts is Beatmixen.nl bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd, dan wel anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen op opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
Zodra Beatmixen.nl de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en de overeenkomst.
Alle kosten die door een der contractanten ontstaan door contractbreuk, komen ten laste van de contractant die deze breuk heeft veroorzaakt.

Artikel 8. Klachten

Klachten over de verrichtte werkzaamheden dienen door opdrachtgever binnen 8 dagen schriftelijk of per email te worden gemeld aan Beatmixen.nl.

Indien een klacht gegrond is, zal Beatmixen.nl de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden.
Dit laatste dient door opdrachtgever schriftelijk kenbaar gemaakt te worden.

Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal Beatmixen.nl slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van het artikel aansprakelijkheid.
Klachten geven geen recht tot het inhouden van factuurbedragen.

Artikel 9. Betaling

Betalingen geschieden alleen contant.
Eventueel kan vooraf worden overeengekomen dat het totaalbedrag na afloop van het optreden contant aan Beatmixen.nl voldaan wordt incl. BTW en eventueel reis- en overige kosten.
Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum.
Na het verstrijken van 30 dagen na factuurdatum is opdrachtgever van rechtswege in verzuim.
Vanaf dat moment is 1,5% rente per maand verschuldigd over het opeisbare bedrag.
In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van opdrachtgever zullen de vorderingen van opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn.

Artikel 10. Voorschot

Beatmixen.nl is ten allen tijde gerechtigd voor de uitvoering van de opdracht een door hem te bepalen voorschot c.q. vooruitbetaling van opdrachtgever te verlangen alvorens over te gaan tot uitvoering van de opdracht.
Dit voorschot geldt dan als voorwaarde voor de uitvoering van de opdracht.

Artikel 11. Incassokosten

Indien opdrachtgever in gebreke blijft, of in verzuim, bij het nakomen van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor rekening van opdrachtgever. In ieder geval is opdrachtgever 15% over het factuurbedrag verschuldigd.

Artikel 12. Aansprakelijkheid

Opdrachtgever is aansprakelijk voor schade aan apparatuur, ontstaan door (voor of tijdens, of na de uitvoering van de werkzaamheden) opgetreden storingen in de aangeboden stroomvoorziening, alsmede voor het zoekraken en/of voor eventuele schade door publiek toegebracht aan apparatuur of eigendommen, tijdens de voorbereiding, tijdens het optreden en na afloop hiervan.

Indien Beatmixen.nl voor schade aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

Beatmixen.nl heeft voor de uitvoering van de werkzaamheden een aansprakelijkheidsverzekering bij een erkende assuradeur afgesloten.

De aansprakelijkheid van Beatmixen.nl voor directe schade is te allen tijde beperkt tot hetgeen er in de polis van deze aansprakelijkheidsverzekering staat omschreven.
Beatmixen.nl is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor schade van opdrachtgever gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Beatmixen.nl of zijn medewerkers.

Artikel 13. Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen opdrachtgever en Beatmixen.nl is Nederlands Recht van toepassing.
Alle geschillen die naar aanleiding van de totstandkoming, uitvoering en afwikkeling van de overeenkomst ontstaan tussen opdrachtgever en Beatmixen.nl zullen - als er onderling geen oplossing voor het geschil wordt gevonden- worden gebracht bij de arrondissementsrechter te Arnhem.